arrow_back

Q00400 - Q00411

Looking for the shop? Shop now!

Charging the watch

When charging the watch make sure the adapter/ powersupply delivers a maximum of 5 volts and does not use fast charging technology.

Avant de placer la montre sur le chargeur, il est impératif de s’assurer que l’adaptateur / alimentation délivre un maximum de 5 volts et ne pas utiliser une technologie de recharge rapide.

Voordat u het horloge op de oplader plaatst, moet u ervoor zorgen dat de adapter/voeding maximaal 5 volt levert en geen snellaadtechnologie gebruikt.

Κατά τη φόρτιση του smartwatch σας, επιβεβαιώστε ότι ο αντάπτορας/τροφοδοτικό που χρησιμοποιείτε παρέχει maximum 5 Volt και ΔΕΝ έχει τεχνολογία ταχείας φόρτισης.

Get the Dafit-app here:

Manual

FAQ


 • Ik heb geen oplader ontvangen.
  Neem contact op door te mailen naar repair@oozoo.com.
 • Mijn Bluetooth verbinding is verbroken.
  Controleer of uw apparaat iOS 9.0 of Android 4.4 of hoger is, Bluetooth 5.0 ondersteunt en de maximale afstand tussen de smartwatch en de gekoppelde telefoon 10-15 meter is zonder obstakels. Voer dan de volgende stappen uit.
  • Schakel Bluetooth uit en weer in
  • Sluit de app of start de telefoon opnieuw op.
  • Sluit geen andere Bluetooth-apparaten of -functies tegelijkertijd aan.
  • Controleer of de app normaal op de achtergrond draait. Als het niet op de achtergrond draait, dan kan deze niet goed worden aangesloten.
 • Afstand stappenteller niet goed?
  Heb je jouw lengte en gewicht ingesteld in de Dafit-app? Dit kan in de Dafit-app onder het kopje ‘profile’. Zorg dat het horloge goed om de pols zit en niet te los.
 • Weer wordt niet weergegeven?
  Controleer of zowel de Weer- als Dafit-app altijd toegan heeft to de Locatie rechten.
 • Er knippert een groen lampje aan de achterkant van het horloge.
  Het groene lampje knippert, wanneer het horloge in de hartslag- of bloedrukmonitor modus staat. Het lampje zou na korte tijd weer uit moeten gaan.
  Gebeurt dit niet? Reset het horloge bij instellingen
 • Komen berichten niet door op de smartwatch?
  Android: Zorg ervoor dat de telefoon en de smartwatch zijn verbonden. Na het verbinden, open je de overeenkomstige machtigingen in de instellingen van de telefoon, sta de "Dafit" app toe toegang krijgen tot inkomende oproepen, sms-berichten en contacten, en laat "Dafit" op de achtergrond uitvoeren

  iOS: Als je geen meldingen krijgt na het verbinden, adviseren wij om de koppeling opnieuw uit te voeren. Als je het horloge weer koppelt, moet je wachten tot het [Bluetooth-koppelingsverzoek] verschijnt en dan op [Koppelen] drukken om de notificaties te ontvangen.

  je kunt merkspecifieke oplossingen vinden op dontkillmyapp.com (engelstalig)
 • Wanneer de smartwatch niet werkt, geldt in alle gevallen:
  • Het horloge resetten bij instellingen. Kies vervolgens voor ‘reset’.
  • De Dafit-app opnieuw installeren.
  • De smartwatch verwijderen/vergeten uit het Bluetooth menu van uw telefoon.
  • Opnieuw verbinden met smartwatch via Dafit-app (niet via Bluetooth menu).
 • Doet de smartwatch helemaal niets?
  Leg het horloge op de oplader.
 • Gebeurt er nog steeds niets?
  Neem dan contact met ons op door te mailen naar repair@oozoo.com.
 • I have not received a charger.
  Please contact us by emailing repair@oozoo.com.
 • My Bluetooth connection has been lost.
  Check if your device is iOS 9.0 or Android 4.4 or above, supports Bluetooth 5.0 and the maximum distance between the smartwatch and the paired phone is 10-15 meters without obstacles. Then perform the following steps.
  • Turn Bluetooth off and on
  • Close the app or restart the phone.
  • Do not connect other Bluetooth devices or functions at the same time.
  • Check if the app is running normally in the background. If it is not running in the background then it cannot connect properly.
 • Is the pedometer distance incorrect?
  Have you set your height and weight in the Dafit-app? This can be done in the Dafit-app under the heading ‘profile’. Make sure the watch is not too loose around your wrist.
 • Weather not displayed?
  Please make sure that the Weather app as well as the Dafit app always have rights to determine your location
 • A green light flashes on the back of the watch.
  The green light flashes when the watch is in heart rate or blood pressure monitor mode. The light should go out after a short amount of time.
  Is this not happening? Reset the watch in settings
 • Are messages not getting through to the smartwatch?
  Android: Make sure the phone and the smartwatch are connected. After connecting, open the corresponding permissions in the phone's settings, allow the Dafit-app to access incoming calls, text messages, and contacts, and run Dafit in the background.

  iOS: If there is no reminder after connecting, it is recommended to restart the phone and reconnect. When connecting the bracelet again, you must wait for the phone to pop up the [Bluetooth pairing request], and click [Pairing] to get the reminder.

  Brand specific solutions available at dontkillmyapp.com
 • When the smartwatch does not work, the following applies in all cases:
  • Reset the watch in settings. Then choose "reset".
  • Reinstall the Dafit-app.
  • Delete/forget the smartwatch from the Bluetooth menu of your phone.
  • Reconnect with the watch in the Dafit-app (not via the Bluetooth menu).
 • Does the smartwatch do nothing at all?
  Place the watch on the charger.
 • Still nothing happening?
  Please contact us by emailing repair@oozoo.com.
 • Je n'ai pas reçu de chargeur.
  Veuillez nous contacter en envoyant un e-mail à repair@oozoo.com.
 • Ma connexion Bluetooth a été perdue.
  Vérifiez si votre appareil est iOS9.0 ou Android 4.4 ou supérieur, prend en charge Bluetooth 5.0 et la distance maximale entre la smartwatch et le téléphone couplé est de 10-15 mètres sans obstacles. Suivez ensuite les étapes suivantes.
  • Activez et désactivez Bluetooth
  • Fermez l'application ou redémarrez le téléphone.
  • Ne connectez pas d'autres appareils ou fonctions Bluetooth en même temps.
  • Vérifiez si l'application fonctionne normalement en arrière-plan. S'il ne fonctionne pas en arrière-plan, il ne peut pas se connecter correctement.
 • La distance du podomètre n'est pas correcte?
  Avez-vous défini votre taille et votre poids dans l'application Dafit? Cela peut être fait dans l'application Dafit sous la rubrique ‘profile’. Assurez-vous que la montre est bien ajustée et pas trop lâche.
 • Un voyant vert clignote au dos de la montre.
  Le voyant vert clignote lorsque la montre est en mode fréquence cardiaque ou moniteur de pression artérielle. La lumière devrait s'éteindre après un court moment.
  Cela ne se produit-il pas? Réinitialisez la montre en réglages.
 • Les messages ne parviennent-ils pas à la smartwatch?
  Android: assurez-vous que le téléphone et la smartwatch sont connectés. Après la connexion, ouvrez les autorisations correspondantes dans les paramètres du téléphone, autorisez l'application Dafit à accéder aux appels entrants, aux messages texte et aux contacts, et exécuter Dafit en arrière-plan.

  iOS: S'il n'y a pas de rappel après la connexion, il est recommandé de redémarrer le téléphone et reconnectez-vous. Lorsque vous reconnectez le bracelet, vous devez attendre que le téléphone affichez la [Demande de couplage Bluetooth] et cliquez sur [Couplage] pour obtenir le rappel.
 • Lorsque la smartwatch ne fonctionne pas, ce qui suit s'applique dans tous les cas:
  • Réinitialisez la montre en réglages. Ensuite, choisissez ‘reset’.
  • Réinstallez l'application Dafit.
  • Supprimez/oubliez la smartwatch du menu Bluetooth de votre téléphone.
  • Reconnectez-vous à la montre dans l'application Dafit (donc pas via le menu Bluetooth).
 • La smartwatch ne fait-elle rien du tout?
  Placez la montre sur le chargeur.
 • Il ne se passe toujours rien?
  Veuillez nous contacter en envoyant un e-mail à repair@oozoo.com.
 • Ich habe kein Ladegerät erhalten.
  Das stimmt. Sie können die Uhr auf beiden Seiten des Uhrengehäuses aufladen. Entfernen Sie das Armband und ein USB-Stick kommt zum Vorschein. Sie können diesen an einen beliebigen USB-Anschluss anschließen (z. B. an Ihren Computer (Laptop), USB-Ladegerät).
 • Meine Bluetooth-Verbindung wurde unterbrochen.
  Der maximale Abstand zwischen der Smartwatch und dem gekoppelten Telefon beträgt 10-15 Meter ohne Hindernisse. Bei Hindernissen (z. B. einer Wand) wird der maximale Abstand verringert.
 • Der Schrittzähler funktioniert nicht korrekt.
  Haben Sie Ihre Größe und Ihr Gewicht in der App eingestellt? Dies kann in der App unter der Überschrift "Persönliche Informationen" erfolgen. Stellen Sie sicher, dass die Uhr fest am Handgelenk sitzt und nicht zu locker ist.
 • Auf der Rückseite der Uhr blinkt ein grünes Licht.
  Das grüne Licht blinkt, wenn sich die Uhr im Herzfrequenz- oder Blutdruckmessmodus befindet. Das Licht sollte nach kurzer Zeit ausgehen.
  Passiert das nicht? Setzen Sie die Uhr in der App "Einstellung - Wiederherstellen der Bandfabrikeinstellungen" zurück.
 • Warum empfängt die Smartwatch keine Nachrichten?
  • Installieren Sie die App neu. In der App können Sie die Benachrichtigung für jede App einzeln einstellen. Schalten Sie es ein und / oder aus.
  • Überprüfen Sie, ob Sie der App Zugriff zum Lesen und Öffnen von Benachrichtigungen gewährt haben. Sie können dies auf Ihrem Telefon unter "Einstellungen> App> Benachrichtigungen" überprüfen.
 • Wenn die Smartwatch nicht funktioniert, gilt in allen Fällen Folgendes:
  • Setzen Sie die Uhr in der App "Einstellung - wiederherstellen der Bandfabrikeinstellungen" zurück.
  • Installieren Sie die App neu.
  • Löschen / entfernen Sie die Smartwatch aus dem Bluetooth-Menü Ihres Telefons.
  • Stellen Sie über die App erneut eine Verbindung zur Smartwatch her (nicht über das Bluetooth-Menü).
 • Tut die Smartwatch überhaupt nichts?
  lädt die Smartwatch auf.
 • Es passiert immer noch nichts?
  Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter: logistik@oozoo-germany.de.